PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > PHÁT HIệN > Phát triển bền vững > Cơ thể

Phát triển bền vững

Chúng tôi tích hợp các khái niệm và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường vào các hoạt động kinh doanh khu vực của mình để đạt được sự bền vững về môi trường trên quy mô toàn cầu. Trong quá trình phát triển kinh doanh hàng ngày, chúng tôi cũng chú ý đến những nhu cầu cấp thiết của khách hàng để đạt được sự phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng lợi thế chuyên môn của mình để cung cấp cho khách hàng các phương pháp phát triển bền vững, công nghệ và hỗ trợ liên quan, giúp khách hàng đạt được sự tuân thủ trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo rằng các nhà cung cấp của họ có thể thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phát triển bền vững. Đồng thời, BACL cũng hỗ trợ khách hàng giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên, giảm tiêu thụ tài nguyên, cùng ứng phó với các rủi ro và thách thức về môi trường, tích cực truyền đạt khái niệm phát triển bền vững cho khách hàng và cam kết cho phép nhiều đối tác tham gia nguyên nhân của sự phát triển bền vững trung.


Các hạng mục dịch vụ:

1. Đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng kiểm tra và chứng nhận sản phẩm tuân thủ, kiểm tra hệ thống quản lý của nhà cung cấp của họ và loại bỏ rủi ro nhà cung cấp một cách kịp thời.

 

2. Giải quyết các thách thức về môi trường

Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, đồng thời thúc đẩy sự chuyển đổi của khách hàng sang một nền kinh tế xanh, các-bon thấp và vòng tròn.

 

3. Đạt được lợi thế thị trường

Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng, môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và chất lượng hàng đầu trong và ngoài nước để đảm bảo khách hàng nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

 

4. Nhận thức và nâng cao năng lực

Chúng tôi tập trung vào các thông lệ hàng đầu quốc tế và kinh nghiệm xuất sắc, chú ý đến các xu hướng phát triển bền vững, đồng thời cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất và tư vấn chuyên nghiệp kịp thời.


技术培训-01.jpg