PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh

Phòng thí nghiệm Độ tin cậy Môi trường

Thử nghiệm mô phỏng môi trường là một hoạt động nhằm duy trì độ tin cậy về chức năng trong tất cả các môi trường dự kiến sẽ được sử dụng, vận chuyển hoặc lưu trữ và là để sản phẩm tiếp xúc với các điều kiện môi trường tự nhiên hoặc nhân tạo để trải qua các tác động của nó nhằm đánh giá hiệu suất thực tế của sản phẩm. điều kiện môi trường sử dụng, vận chuyển và bảo quản, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường và cơ chế hoạt động của chúng được phân tích.


Các hạng mục và tiêu chuẩn kiểm tra

可靠性-01.jpg


Hộp kiểm tra sốc nhiệt

可靠性-02.jpg